Our Business

We are Professional

TVShopping & eCommerce Support 

Outsourcing Services

บริษัท ไนซ์คอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ Contact Center ที่มีการนำเสนอขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางติดต่ออื่นๆ ผ่านพนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขาย ถึง 160+ คน โดยทุกการนำเสนอการขายจะถูกจัดเก็บด้วยระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ และมุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าเกิด Loyalty ต่อบริษัทในระยะยาว

 

nicecall-build
warehouse-NC