บริจาคแด่ผู้ด้อยโอกาส

www.nicecall.co.th > บริจาคแด่ผู้ด้อยโอกาส

โครงการไนซ์ คอล ปันด้วยใจให้น้องยิ้ม

เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนโอกาสในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ รวมถึงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียนในการดำเนินชีวิต ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน

โครงการ “ปันน้ำใจ แด่ผู้สูงวัย

เป็นโครงการที่บริษัทฯได้ตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคตามกำลังทรัพย์ เพราะเล็งเห็นว่า สถานพักพิงสำหรับผู้สูงอายุนั้น ปริมาณขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิตในแต่ละวันมากมาย โดยสถานที่ที่ทางบริษัทฯเลือกบริจาคนั้นคือ

  • สถานพักฟื้นคนชราบางเขน
  • บ้านพักชราติวานนท์